اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان سوم شعبان دماوند :
 

1-  بیمه نیروهای مسلح

2-  بیمه تامین اجتماعی

3-  بیمه سلامت (خدمات درمانی)

4-  کمیته امداد (در تعهد بیمه سلامت)

5-  امور زندانها (در تعهد بیمه سلامت)

6- بانک های تجارت، کشاورزی

7- حوادث ترافیکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب