سرکار خانم فاطمه علی زاده

__________________________

سمت : مدیر پرستاری بیمارستان 

 

                                                                                                       سوابق : 

                                                                                                       - سوپروایزر اتاق عمل

                                                                                                       - سرپرستار اورژانس

                                                                                                       - سوپروایزر اورژانس

                                                                                                       - سوپروایزر کنترل عفونت 

                                                                                                     

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب