سرکار خانم مریم باقر کاظمی 

__________________________

سمت : مدیر پرستاری بیمارستان 

 

                                                                                                       سوابق : 

                                                                                                       - سرپرستار بخش CCU

                                                                                                       - سرپرستار اتاق عمل

                                                                                                       - سرپرستار اورژانس 

                                                                                                       - سرپرستار جنرال 

                                                                                                       - سوپروایزر

                                                                                                       - مترون

                                                                                                       - دارنده ی IELTS از کمبریج انگلستان

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب