بخشهای بیمارستان سوم شعبان دماوند 

 

بخش اورژانس

 

 دارای: 15 تخت فعال ،  واحد ترپاژ ، اتاق CPR، اتاق عمل سرپایی، اتاق پزشک، اتاق گچ گیری و اتاق ایزوله جهت بیماران واگیردار 

 

بخش CCU

 دارای:  5 تخت CCU و 3 تخت PostCCU

 

 بخش زنان و اطفال

دارای: 26 تخت 

 

 بخش جراحی و داخلی

 دارای: 20 تخت

 

 بخش دیالیز 

 دارای: 18 تخت

 

بلوک زایمان

دارای: 7 تخت

 

بخش ICU

دارای 4 تخت

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب