مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > پیگیری پس از ترخیص بیماران 
 
 
پیگیری پس از ترخیص بیماران
این فرم جهت پیگیری بیماران پس از ترخیص طراحی شده است. لطفا اطلاعات خواسته شده را بدقت تکمیل نمایید.
نام : *
نام خانوادگی : *
تاریخ تکمیل فرم :

نام بخش :

سرویس بستری :

نام و نام خانوادگی پزشک :


اطلاعات

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038