مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > برنامه ماهیانه درمانگاه 
 
 

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان سوم شعبان دماوند اسفند ماه 1398

بیماران محترم می توانید جهت اخذ نوبت از درمانگاه مورد نظر خود از بامداد  روز قبل، از طریق سایت بیمارستان سوم شعبان دماوند یا اپلیکیشن نوبت دهی بیمارستان سوم شعبان دماوند و یا با شماره تماس 4-76319781 (داخلی 1 ، مجهز به چهار خط ویژه) اقدام نمایید.