مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

 

·     نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید محمود نیری

 

سمت : مدیر بیمارستان