مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

·     نام: امیر

·     نام خانوادگی: کریم خانی

سمت : مدیر بیمارستان