مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

دکتر مسعود مسلمی فرد     

سمت : رئیس بیمارستان