مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > درباره بیمارستان > دفتر پرستاری 
 
 

مترون بیمارستان:

نام : مريم

نام خانوادگي : باقر كاظمي

سوابق در بیمارستان:

1-سر پرستار اتاق عمل

2-سرپرستار بخش داخلی جراحی

3-سرپرستار اورژانس

4-پرستار CCU

5-سوپروایزر همزمان

مسئول مددکاری بیمارستان

عضو بسیج جامعه پزشکی

ساير مهارت ها:

دارای مدرک IELTS  زبان انگلیسی از کمبریج

دارای مدرک ICDL 1.

دارای مدرک ICDL 2