مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 
 
 

معرفی بیمارستان

      در سال 1362درمانگاه و اورژا نس زنان با نام درمانگاه سمیه درمنطقه ولیران دماوند به منظور ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی وفوریتهای مامایی آغازبه کاركرد،متعاقباًدرسال1370  طی یک مرحله توسعه، به ساختمان قدیمی شهرداری مجاور مرکز شبانه روزی دماوند انتقال وبا  نام جدید بيمارستان سوم شعبان با 30 تخت فعال شروع به فعاليت نمود.

 درنهايت باتوجه به مجموعه مسائل ومشكلات ازجمله فرسوده بودن ساختمان بیمارستان وعدم برخورداري ازحداقل استانداردهاي يك مجموعه درماني،  درسال1382 به محل كنوني  واقع درمنطقه جیلاردمنتقل گرديد.

ساختمان كنوني بامساحتي حدود11000 مترمربع عرصه وزيربناي(عيان) 5600 مترمربع،توسط سازمان تأمين اجتماعي در سال 76 احداث گرديده  بود كه با تصويب دولت محترم به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شبكه بهداشت و درمان دماوند واگذار گرديد. فعاليت بيمارستان درساختمان جدید به طور رسمي از اسفند ماه سال 1382 با 46 تخت آغاز شد.

در حال حاضر این بیمارستان با 100 تخت مصوب و 54 تخت فعال شامل بخشهای ذیل می باشد:

*بخشهای درمانی شامل  :

بستری :سی سی یو، پست سی سی یو ،دیالیز ، زنان- اطفال، داخلي- جراحي

سرپایی:اورژانس، بلوك زايمان ، اتاق عمل و فیزیوتراپی 

*بخشهای پاراکلینیک شامل: داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه ،اكوكارديوگرافي ، تست ورزش، سی تی اسکن، سونوگرافی ، شنوایی سنجی وآندوسکوپی

*درمانگاه های تخصصی شامل :زنان و زایمان ،جراحی، اطفال، داخلی ، قلب، اعصاب و روان ، ارتوپدی ، چشم ،ارولوژی ، گوش و حلق و بینی ،پوست