مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

اهداف کلی بیمارستان :

 G1ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی و تشخیصی

G2توسعه مدیریت سازمانی

G3حفظ و ارتقاء سطح سلامت ،ایمنی و رضایتمندی بیماران و مراجعین

 G4حفظ و ارتقاء سطح سلامت ،ایمنی و رضایتمندی کارکنان

  استراتژی هاي بیمارستان:

بهبود مستمر کیفیت واستقرارکامل نظام اعتبار بخشیS1

بهسازی و توسعه هدفمند فضاها وتجهیزاتS2

 استقرار کامل طرح تحول سلامتS3

آموزش و توانمندسازی منابع انسانیS4

استقرار سیستم مدیریت خطر و ایمنی در بیمارستان S5

بهسازی نظام نوین مالی و حسابداری تعهدی و بهینه سازی سیستم در آمدS6

جذب نیروی حرفه ای و غیر حرفه ای به منظور جبران کمبودها و توسعه بخشهای بستریS7

 S8بهینه سازی و گسترش سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی